• trude@atergo.no

Lovpålagte plikter ved sykemelding

Oppdatert: 5. feb. 2019

Både arbeidsgivere og sykemeldte har flere lovpålagte plikter i løpet av en sykemeldingsperiode.

Faser i sykemeldingsperioden


Sykemeldingsperioden kan deles inn i flere faser og kan maksimalt vare i 52 uker. Oppfølgingsplan skal påbegynnes innen 4 uker og første dialogmøte skal være innen 7 uker. Innen 8 uker skal arbeidsevne og tilretteleggingsbehov vurderes. Innen 6 måneder skal dialogmøte 2 være gjennomført.


Plikter for arbeidsgiver


Arbeidsgiver har tilretteleggingsplikt (Arbeidsmiljøloven §4-6) og er delt inn i følgende tre trinn:

  1. Tilrettelegging i hovedstilling (innenfor allerede eksisterende arbeidsavtale)

  2. Omplassering til annet passende arbeid (fremdeles innenfor eksisterende arbeidsavtale)

  3. Tilbud som et hvert annet arbeid innenfor virksomheten

Plikter for den sykemeldte


Sykemeldte har plikter som er lovbestemt i Folketrygdlovens § 8-4. Innen 8 uker skal den sykemeldte prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet (aktivitetsplikt). Den sykemeldte har også plikt til å medvirke til oppfølgingsplanen arbeidsgiver tar initiativ til (Arbeidsmiljølovens §4-6) og å delta i dialogmøter sammen med arbeidsgiver.


Den sykemeldte kan be om at verneombud, tillitsvalgt eller andre deltar i det første dialogmøtet som avholdes senest innen 7 uker inn i sykemeldingsperioden.


Konsekvenser for den sykemeldte


Dersom sykemeldt arbeidstaker ikke medvirker i dialogmøter og arbeidsrettet aktivitet eller deltar i oppfølgingsplan kan retten til sykepenger falle bort.


31 visninger0 kommentarer